Info over de federale organisatie

In het koninklijk besluit van 23 maart 2012 werden Paul Breyne, voormalig gouverneur, en Jean-Arthur Régibeau, directeur-generaal bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, benoemd als commissaris-generaal en adjunct-commissaris-generaal belast met de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Hun opdracht:

 • respectievelijk het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van het Organisatiecomité waarnemen en de werkzaamheden van de operationele werkgroepen opvolgen met het oog op de voorbereiding van de nationale herdenkingsplechtigheden en een federaal meerjarenprogramma;
 • zorgen voor overleg op federaal niveau, alsook met de deelgebieden en de lokale en provinciale overheden;
 • in dialoog blijven met hun collega's op internationaal niveau.

Het Organisatiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD Kanselarij van de Eerste minister, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het Ministerie van Defensie en het Instituut voor Veteranen – NIOOO.

Voor begeleiding en hulp in zijn geschiedkundige en wetenschappelijke werkzaamheden  besliste het Organisatiecomité een beroep te doen op een raadgevend Wetenschappelijk Comité dat bestaat uit hedendaagse historici-onderzoekers die belast zijn met de verschillende wetenschappelijke aspecten.

Het Wetenschappelijk Comité heeft als taak de wetenschappelijke en historische adviezen voor het Organisatiecomité voor te bereiden, de historische waarheid te waarborgen, een vernieuwde storytelling te definiëren voor de plechtigheden en de dossiers te evalueren die ingediend worden in het kader van de federale projectenoproep.

Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit volgende leden:

 • Yasmina Amire: ondervoorzitster van het Wetenschappelijk Comité (WeCo), historica, afgevaardigde bij de IHRA, coördinatrice bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 • Francis Balace: historicus, lector, auteur, doctor in de hedendaagse geschiedenis aan de ULG, emeritus gewoon hoogleraar aan de ULG
 • Marnix Beyen: historicus, lector, doctor in de hedendaagse geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen
 • Jean Cardoen: voorzitter van het WeCo, historicus, directeur van het departement Herinnering en Communicatie van het IV-NIOOO
 • Benoit Majerus: historicus, lector, doctor in de hedendaagse geschiedenis aan de ULB, professor aan de Université du Luxembourg en aan de ULB, vorser bij het NFWO
 • Jean-Michel Sterkendries: professor en hoofd van de leerstoel geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School
 • Pierre-Alain Tallier: historicus, lector, doctor in de hedendaagse geschiedenis aan de ULB, departementshoofd bij het Algemeen Rijksarchief
 • Louis Vos: historicus, doctor in de hedendaagse geschiedenis aan de KUL, professor aan de KUL
 • Antoon Vrints: historicus, lector, doctor in de hedendaagse geschiedenis aan de UGent, vorser bij het FWO-Vlaanderen, professor aan de UGent
 • Nico Wouters: historicus, lector, doctor in de hedendaagse geschiedenis aan de UGent, verantwoordelijke van de sector Academische Activiteiten bij het CEGESOMA